Jak Bing zobrazuje výsledky hledání

Přečtěte si důvody, proč odstraňujeme výsledky nebo odkazy na webové stránky nebo obsah obsahující zneužívání dětí, chráněný obsah, pomlouvačný obsah, soukromý obsah nebo, v některých zemích nebo oblastech, obsah pro dospělé.

Hlavním cílem služby Bing jako online vyhledávacího webu je propojení uživatelů s nejlépe odpovídajícími výsledky hledání z webu, který poskytuje snadný přístup ke kvalitnímu obsahu vytvořenému webovými vydavateli. To se provádí tak, že Bing automaticky prochází web a vytváří index nových a aktualizovaných stránek (nebo adres URL), aby pak mohl zobrazit skupinu výsledků odpovídajících hledání nebo akci uživatele. Obsah těchto stránek může zahrnovat různé online zdroje a obsah (nebo odkazy na ně), jako jsou webové stránky, obrázky, videa, dokumenty a další položky. Výsledky hledání jsou generovány pomocí počítačových algoritmů tak, aby zadané hledané termíny odpovídaly výsledkům v našem indexu. Obecně řečeno, snažíme se poskytovat co možná nejúplnější a nejpřínosnější soubor zobrazených výsledků hledání. Naše algoritmy vytváříme a neustále vylepšujeme, abychom mohli nabízet ty nejlepší a nejužitečnější výsledky.

Bing jako služba založená na algoritmech neřídí provoz nebo navrhování indexovaných webových stránek a na publikovaný obsah těchto indexovaných webů nemá žádný vliv. Dokud jsou informace pořád dostupné na webu a také pro prohledávací moduly, budou dostupné i ostatním prostřednictvím služby Bing nebo jiných vyhledávacích webů.

Poznámka

Pokud byly informace z webu již odebrány, ale pořád se zobrazují mezi výsledky hledání služby Bing, můžete pomocí nástroje pro odebrání obsahu poslat žádost o odebrání stránky nebo zastaralého obsahu mezipaměti. Další informace o tomto nástroji najdete v nápovědě a návodech pro správce webu Bing (v angličtině).

Společnost Microsoft respektuje svobodu projevu. Pokud společnost Microsoft obdrží žádosti o odebrání obsahu od jednotlivých osob, firem a vládních úřadů, v omezených případech, kdy jsou obavy týkající se kvality, bezpečnosti, poptávky uživatelů, příslušných zákonů a/nebo veřejných zásad, může služba Bing odebrat výsledky, informovat uživatele o určitých rizicích nebo poskytnout uživatelům možnosti přizpůsobeních jejich obsahu. Služba Bing omezuje odebrání výsledků hledání na úzkou skupinu okolností a podmínek, aby nedocházelo k omezení přístupu uživatelů služby Bing k relevantním informacím.

Níže popisujeme způsoby, jak a kdy to služba Bing provádí. Při odebírání výsledků hledání ve službě Bing usilujeme o to, aby odebrání bylo transparentní. To zahrnuje také informování uživatelů o odebrání výsledků hledání prostřednictvím textu, který se nachází v dolní části stránky. Kromě toho zveřejňujeme informace o odebrání výsledků vyhledávání ze služby Bing jako součást služby Microsoft Zpráva o požadavcích na odstranění obsahu.

Právní požadavky od státních úřadů, jednotlivců atd.

Některé země/oblasti mají zákony nebo předpisy, které platí pro poskytovatele vyhledávacích služeb a vyžadují odebrání přístupu k určitým indexovaným stránkám. Některé z těchto zákonů umožňují určitým osobám nebo subjektům požádat o odstranění výsledků (například kvůli porušování autorských práv, pomluvě, urážce na cti, osobně identifikovatelným údajům, nenávistným řečem nebo jiným osobním právům), zatímco jiné jsou spravovány a uplatňovány státními úřady.

Když společnost Microsoft obdrží žádost, Bing porovná podporu svobody projevu a volného přístupu k relevantnímu obsahu se souladem s místním zákonem. Danou žádost prozkoumáme a vyhodnotíme, včetně důvodu žádosti, pravomocí nebo práv požadující strany, našich platných zásad a našich závazků vůči uživatelům s ohledem na svobodu projevu, a určíme, zda a do jaké míry máme přístup k obsahu odebrat.

Příklady oblastí právních požadavků s globálními přístupy

Materiály o sexuálním zneužívání dětí

Výroba a distribuce materiálů o sexuálním zneužívání dětí a přístup k ním jsou všeobecně odsuzovány a obvykle jsou nezákonné. Zneužívání dětí bohužel není nic nového, ale web přináší nové příležitosti těm, kteří by chtěli páchat zločiny na dětech. Služba Bing spolupracuje s ostatními subjekty v technologických a oborových skupinách, v oblasti prosazování práv a s vládními a nevládními organizacemi, aby zastavila šíření tohoto hrůzného obsahu online. Jedním ze způsobů, jak to děláme, je odebírání stránek, které byly zkontrolovány důvěryhodnými agenturami (nebo zjištěny technologií Microsoft PhotoDNA) a byly v nich nalezeny materiály obsahující nebo vztahující se k sexuálnímu a jinému zneužívání dětí.

Konkrétně odebíráme z našeho indexu stránky, které byly označeny agenturami Internet Watch Foundation (Spojené království), NCMEC (USA) a FSM (Německo), podle jejich hodnocení v dobré víře, jako hostující strany nebo strany poskytující přístup k materiálům o sexuálním zneužívání dětí. Odebrání těchto odkazů ze zobrazených výsledků hledání neblokuje přístup k těmto materiálům na webu nebo vyhledání jinými prostředky než pomocí služby Bing, avšak omezuje možnosti těch, kteří by se pokusili je vyhledat nebo mít z nich užitek.

Porušování autorských práv

Služba Bing podporuje respekt k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv, a současně uznává práva uživatelů na použití, které může být dovoleno podle platných zákonů o autorských právech. Bing může odebrat ze svých výsledků hledání odkazy na webové stránky obsahující materiál porušující práva vlastníků obsahu chráněného autorskými právy, avšak za předpokladu, že obdržíme právně dostatečné oznámení o porušení autorských práv od vlastníka autorských práv nebo jeho autorizovaného zástupce.

Pokud jste držitelem práv nebo máte obavy týkající se duševního vlastnictví s ohledem na obsah webových stránek, jehož odkazy nabízí služba Bing nebo reklama služby Bing, viz dokument Stránka k nahlášení porušení autorských práv.

Kvalita, bezpečnost a poptávka uživatelů

Za určitých okolností týkajících se kvality, bezpečnosti a poptávky ze strany uživatelů může služba Bing na základě vyhodnocení odebrat některé výsledky, případně můžeme upozornit nebo informovat uživatele či nabídnout možnosti pro přizpůsobení výsledků.

Příklady týkající se kvality, bezpečnosti a poptávky uživatelů

Spam

Některé stránky zachycené v indexu služby Bing se ukážou jako stránky s minimální nebo žádnou hodnotou pro uživatele a mohou také mít charakteristiky, které uměle využívají metody, jakými fungují vyhledávací a reklamní systémy, aby zkreslily svůj význam oproti stránkám, které poskytují hodnotnější informace. Některé z těchto stránek obsahují jen reklamy nebo odkazy na jiné weby, na kterých jsou většinou jen reklamy a žádný nebo jen povrchní obsah vztahující se k předmětu hledání. Abychom zdokonalili uživatelské hledání a mohli poskytovat relevantnější obsah, služba Bing může takové výsledky hledání odebrat nebo může dojít k úpravě algoritmů služby Bing tak, aby byly ve výsledcích hledání upřednostňovány užitečnější a relevantnější stránky.

Citlivé osobní údaje, včetně distribuce intimních obrázků bez souhlasu

Čas od času veřejně publikované webové stránky zobrazují záměrně nebo neúmyslně citlivé osobní údaje vystavené bez souhlasu označené osoby nebo za okolností, které mají za následek bezpečnostní riziko nebo porušení ochrany osobních údajů. Jedná se například o nedopatřením zveřejněné osobní záznamy, soukromá telefonní čísla, rodná čísla a podobně nebo záměrné vystavení e-mailových hesel, přihlašovacích údajů, čísel kreditních karet nebo jiných dat za účelem jejich použití k podvodům nebo hackování. Po náležitém prověření služba Bing takovéto výsledky hledání odstraní.

Dalším příkladem může být situace, kdy někdo bez souhlasu sdílí obrázky pro dospělé znázorňující jinou osobu online. Toto je z kulturního pohledu hrubé porušení ochrany soukromí a je běžně označováno termínem „revenge porn“ (porno pomsta). Chceme obětem tohoto jednání pomoci znovu získat kontrolu na jejich obrázky a ochranou osobních údajů, takže po prozkoumání případu může služba Bing odebrat odkazy na fotografie a videa týkající se této „porno pomsty“ z výsledků hledání. Při nahlašování neoprávněného online sdílení fotografií a videí je třeba, aby oběti vyplnily formulář na naší webové stránce pro nahlašování případů.

Jak je uvedeno ve formuláři, informace zůstanou dostupné na daném webu i po odstranění relevantního výsledku hledání službou Bing. Vlastník webu je nejvhodnější osobou pro řešení problémů s ochranou zveřejněných osobních údajů a obsahu a oběti jsou prostřednictvím formuláře nabádány ke kontaktování těchto vlastníků webů za účelem odstranění nežádoucího obsahu.

Obsah pro dospělé

Bing poskytuje nastavení Bezpečné hledání, které většině uživatelů umožňuje nastavit typ filtrování obsahu pro dospělé, který se má použít u jejich výsledků hledání. Cílem služby Bing je zabránit přístupu k obsahu, který může být urážlivý nebo škodlivý v případech, kdy nebyl požadován. Ve výchozím nastavení je ve většině zemí nebo oblastí nastaveno Bezpečné hledání na úroveň Střední, která omezuje vizuálně explicitní výsledky hledání, ale neomezuje explicitní text.

Poznámka

Různé země nebo oblasti mohou mít různé místní zvyklosti, náboženské nebo kulturní normy nebo místní zákony týkající se zobrazování obsahu pro dospělé (nebo výsledků hledání umožňujících přístup k obsahu pro dospělé). Toto může mít v některých zemích nebo oblastech vliv na výchozí nastavení funkce Bezpečné hledání pro službu Bing. S vývojem místních zákonů, zvyklostí a norem usilujeme o přehodnocení těchto nastavení.

Varování (nezákonný prodej léčiv, malware)

Pokud existuje významné riziko vážného újmy veřejnosti následkem zakoupení nebezpečných, padělaných nebo jiných nezákonných léků (nezákonné léky) nebo návštěvy webů, u nichž je důvodné podezření, že obsahují malware, služba Bing chce svým uživatelům pomáhat uskutečňovat informovaná rozhodnutí. S tímto cílem poskytujeme řadu varování na webu Bing.com, aby uživatelé měli k dispozici více informací o rizicích vyplývajících z návštěv nebezpečných webů. Nebráníme uživateli v návštěvě webů. Varováním však chceme uživatele upozornit na rizika a poskytnout jin odkazy na zdroje, kde se mohou dozvědět více informací o výběru bezpečných online lékáren.

Co se týká nezákonných léčiv, toto varování se objeví, pokud uživatel služby Bing vybere farmaceutický web, který byl označen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jako falešná online lékárna, která provádí nezákonnou činnost, například nabízí potenciálně nebezpečné, neschválené nebo nesprávně označené léky na předpis uživatelům v USA.

Související témata

Odebrání stránek uložených do mezipaměti ze služby Bing
Odeslání žádosti o odebrání obsahu ze služby Bing
Nahlášení obsahu pro dospělé nebo urážlivého obsahu
Blokování obsahu pro dospělé pomocí funkce Bezpečné hledání

See more videos...