Klávesové zkratky

Klávesové zkratky vám pomohou používat Mapy Bing efektivněji.

Klávesové zkratky vám můžou ušetřit čas při používání aplikace Mapy Bing.

Akce Klávesová zkratka
Přepnutí do zobrazení silnic R
Přepnutí na satelitní pohled A
Přepnutí na satelitní pohled s popisky H
Přepnutí na pohled z ptačí perspektivy O
Přepnutí na pohled z ptačí perspektivy s popisky B
Přepnutí do zobrazení Ordnance Survey* S
Přiblížení Znaménko plus na numerické klávesnici (+)
Oddálení Znaménko mínus na numerické klávesnici (-)
Otočení doprava v pohledu z ptačí perspektivy Ctrl + Šipka vpravo
Otočení doleva v pohledu z ptačí perspektivy Ctrl + Šipka vlevo

*Dostupné pouze ve vybraných zemích

See more videos...