Επιλογές σύνθετης αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε σύμβολα για να τροποποιήσετε την αναζήτηση και να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Βρείτε αυτό που αναζητάτε σε λιγότερο χρόνο. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα σύμβολα, για να τροποποιήσετε γρήγορα τον όρο ή τη λειτουργία αναζήτησης:

Σύμβολο Λειτουργία
+ Βρίσκει ιστοσελίδες που περιέχουν όλους τους όρους που βρίσκονται μετά από το σύμβολο "+". Σας επιτρέπει επίσης να συμπεριλάβετε όρους που παραβλέπονται συνήθως.
" " Βρίσκεις τις ακριβείς λέξεις σε μια φράση.
() Βρίσκει ή εξαιρεί τις ιστοσελίδες που περιέχουν μια ομάδα λέξεων.
AND ή & Βρίσκει ιστοσελίδες που περιέχουν όλους τους όρους ή τις φράσεις.
NOT ή Εξαιρεί τις ιστοσελίδες που περιέχουν έναν όρο ή μια φράση.
OR ή | Βρίσκει ιστοσελίδες που περιέχουν κάποιον από τους όρους ή τις φράσεις.
Σημειώσεις
 • Από προεπιλογή, όλες οι αναζητήσεις είναι αναζητήσεις AND.
 • Πρέπει να γράφετε τους τελεστές NOT και OR με κεφαλαία. Ειδάλλως, το Bing θα τους παραβλέψει ως αποκλειόμενες λέξεις, οι οποίες είναι λέξεις και αριθμοί που χρησιμοποιούνται συχνά και παραλείπονται με στόχο την επιτάχυνση μιας αναζήτησης πλήρους κειμένου.
 • Οι αποκλειόμενες λέξεις και όλα τα σημεία στίξης, εκτός από τα σύμβολα που σημειώνονται σε αυτό το θέμα, παραβλέπονται εκτός αν περικλείονται σε εισαγωγικά ή έχουν μπροστά το σύμβολο +.
 • Μόνοι οι 10 πρώτοι όροι χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποτελεσμάτων αναζήτησης.
 • Η ομαδοποίηση όρων και οι δυαδικοί τελεστές υποστηρίζονται στην ακόλουθη προτιμώμενη σειρά:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • Επειδή ο τελεστής OR είναι ο τελεστής με την μικρότερη προτεραιότητα, περικλείστε τους όρους OR σε παρένθεση, όταν τους συνδυάζετε με άλλους τελεστές σε μια αναζήτηση.
 • Κάποιες λειτουργίες και δυνατότητες που περιγράφονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή στην περιοχή σας.

Σχετικά θέματα

Λέξεις-κλειδιά σύνθετης αναζήτησης
Προτεραιότητα τελεστών

See more videos...