Kuidas Bing otsingutulemusi esitab?

Põhjused, miks me eemaldame otsingutulemused või lingid veebisaitidele ja sisule, mis sisaldavad laste ahistamist, rämpssisu, kaitstud, laimavat või privaatset sisu ning mõningates riikides ja regioonides ka täiskasvanutele mõeldud sisu.

Veebipõhise otsingumootorina on teenuse Bing eesmärk ühendada kasutajad veebis kõige asjakohasemate otsingutulemustega—pakkudes hõlpsat juurdepääsu veebis avaldatavale kvaliteetsele sisule. Selleks käib Bing automaatselt veebis ringi, koostades registri uutest ja uuendatud lehtedest (URL-idest), mida kasutaja algatatud otsingu või tegevuse korral otsingutulemuste kogumina kuvada. Nende lehtede sisu võib viidata mitmesugustele veebiressurssidele ja sisule (või sisaldada neid), muu hulgas veebisaidid, pildid, videod, dokumendid jms. Otsingutulemused luuakse arvutialgoritmidega, mis vastendab sisestatud otsingusõnad meie registrist pärinevate tulemustega. Püüame alati esitada võimalikult põhjalikud ja kasulikud otsingutulemused. Koostame—ja täiustame pidevalt—oma algoritme, et pakkuda kõige asjakohasemaid ja kasulikumaid tulemusi.

Algoritmide alusel juhitava teenusena ei kontrolli Bing registris olevate veebisaitide toimimist ega ülesehitust ning sellel puudub kontroll selle üle, mida registris olevad veebisaidid avaldavad. Kuni veebisait jätkab teabe kättesaadavaks tegemist veebis ja analüüsijatele, on teave teenuse Bing või muude otsingumootorite kaudu üldiselt saadaval.

Märge

Kui teave on veebisaidilt juba eemaldatud, kuid ilmub sellele vaatamata teenuse Bing kuvatavates otsingutulemustes, siis võite sisu eemaldamise tööriista abil esitada lehe eemaldamise või aegunud vahemälu eemaldamise taotluse. Sisu eemaldamise tööriista kohta lisateabe saamiseks avage Bingi veebiülema spikker & Juhend (inglise keeles).

Microsoft austab sõnavabadust. Kui Microsoft saab isikutelt, ettevõtetelt ja valitsustelt taotlusi sisu eemaldamiseks, siis piiratud juhtudel, kus on olemas kvaliteedi, ohutuse, kasutaja nõudmise, kehtivate seaduste ja/või avaliku poliitikaga seotud probleemid, võib Bing tulemused eemaldada, teavitada kasutajaid teatud ohtudest või pakkuda kasutajatele võimalusi oma sisu kohandamiseks. Bing piirab otsingutulemuste eemaldamise kitsa asjaolude ja tingimuste kogumiga, et vältida teenuse Bing kasutajate juurdepääsu piiramist asjakohasele teabele.

Allpool kirjeldame, kuidas ja millal Bing seda teeb. Otsingutulemuste eemaldamisel püüab Bing eemaldamise suhtes läbipaistev olla. See hõlmab kasutajatele lehe alumises osas otsingutulemuste eemaldamisest teatamist. Lisaks avaldame teavet Bingi otsingutulemuste eemaldamise kohta osana Microsofti sisueemaldusaruandest.

Seaduslikud nõuded valitsustelt, eraisikutelt vms

Teatud riikides on seadused või eeskirjad, mis kehtivad otsinguteenuse pakkujatele ja nõuavad juurdepääsu eemaldamist teatud registris olevatele lehtedele. Mõned sellised seadused lubavad konkreetsetel inimestel või asutustel nõuda tulemuste eemaldamist (nt autoriõiguse rikkumise, laimu, isikuandmete, vaenu õhutava teksti või muude isiklike õiguste rikkumise korral), samas kui teisi haldab ja täidab valitsus.

Kui Microsoft saab taotluse või nõude, tugineb Bing sõnavabaduse toetamisel ja vaba juurdepääsu tagamisel asjakohasele sisule kehtivatele seadustele. Vaatame taotluse või nõude üle ja hindame seda (sh selle põhjust ja alust), kontrollime nõude esitanud osapoole volitusi või õigusi, arvestame meie kehtivaid poliitikaid ja lubadusi oma kasutajatele seoses sõnavabadusega ning otsustame, kas ja mil määral peaksime sisule juurdepääsu keelama.

Seaduslike nõuete valdkondade näited ülemaailmsel lähenemisel

Lapse seksuaalset väärkohtlemist sisaldavad materjalid

Lapse seksuaalset väärkohtlemist sisaldavate materjalide valmistamine ja levitamine on kogu maailmas taunitud ja üldiselt ebaseaduslik. Kahjuks pole laste väärkohtlemine midagi uut, kuid veeb pakub uusi võimalusi neile, kes laste suhtes kuritegusid toime panevad. Bing teeb teistega tehnoloogia ja tööstuse valdkonna rühmituste, seadusandjate ning riigiasutuste ja mittetulundusühingutega koostööd, et aidata takistada sellise õõvastava sisu levikut veebis. Üks viis seda teha on eemaldada lehed, mille usaldusväärsed asutused on üle vaadanud (või mis on Microsoft PhotoDNA kaudu tuvastatud) ja mille puhul on leitud, et need sisaldavad laste seksuaalset või muul viisil väärkohtlemist või on sellega seotud.

Täpsemalt eemaldame oma registrist lehed, mille asutused Internet Watch Foundation (UK), NCMEC (USA) ja FSM (Saksamaa) on oma heausksel hinnangul tuvastanud lehtedena, mis majutavad laste seksuaalse väärkohtlemisega seotud materjale või pakuvad neile juurdepääsu. Nende linkide eemaldamine kuvatavatest otsingutulemustest ei blokeeri juurdepääsu neile materjalidele veebis ega nende avastamist muude vahenditega kui Bing, kuid see vähendab võimalusi nende jaoks, kes neid otsivad või neist kasu saavad.

Autoriõiguste rikkumine

Bing kutsub üles austama intellektuaalset omandit, sh autoriõigusi, tunnistades samas kasutajate õigusi kasutada materjale viisil, mis võib kehtivate autoriõiguste alusel lubatud olla. Bing võib eemaldada oma otsingutulemustest linke veebilehtedele, mis sisaldavad autoriõigusega kaitstud sisu omaniku õigusi rikkuvat sisu, eeldusel, et saame autoriõiguse omanikult või tema volitatud esindajalt juriidiliselt piisava teatise autoriõiguse rikkumise kohta.

Kui olete õiguste omanik ja teil on teenusega Bing või teenuse Bing reklaamiga seotud veebisaidi sisu suhtes intellektuaalse omandi probleem, vaadake meie Rikkumisest teatamise leht.

Kvaliteet, ohutus ja kasutaja nõudmine

Teatud olukorras, mis on seotud kvaliteedi, ohutuse ja meie kasutajate soovidega, võib Bing otsustada eemaldada teatud tulemusi või võime kasutajaid hoiatada või koolitada või pakkuda võimalusi tulemuste kohandamiseks.

Näited kvaliteedi, ohutuse ja kasutaja nõudmise kohta

Rämpspost

Teenuse Bing registrisse satuvad teatud lehed, mis on kasutajatele väärtusetud ja võivad ka hõlmata funktsioone, mis manipuleerivad kunstlikult otsingu- ja reklaamisüsteemide talitlust eesmärgiga moonutada lehtede asjakohasust paremat teavet pakkuvate lehtede suhtes. Teatud lehed hõlmavad vaid reklaame ja/või linke teistele veebisaitidele, mis sisaldavad peamiselt reklaame, mitte otsinguteema suhtes asjakohast sisu. Kasutajate otsingukogemuse täiustamiseks ja asjakohasema sisu esitamiseks võib teenus Bing sellised kuvatavad otsingutulemused eemaldada või kohandada teenuse Bing algoritme nii, et otsingutulemused hõlmaksid kasulikumaid ja asjakohasemaid lehti.

Tundlikud isikuandmed, sh intiimsete piltide nõusolekuta avaldamine

Aeg-ajalt sisaldavad avalikkusele saadaolevad veebilehed tahtlikult või kogemata tundlikke isikuandmeid, mis on postitatud asjakohase isiku nõusolekuta või tingimustel, mis põhjustab ohtu turvalisusele või privaatsusele. See hõlmab näiteks privaatsete andmete, privaatsete telefoninumbrite, ID-numbrite ja muu sarnase tahtmatut postitamist või meiliaadresside paroolide, sisselogimismandaatide, krediitkaardinumbrite või muu pettuste või häkkimise jaoks kasutatavate andmete (paha)tahtlikku postitamist. Bing eemaldab sellised otsingutulemused pärast kontrollimist.

Teine näide on see, kui keegi jagab veebis teisest isikust tehtud täiskasvanutele mõeldud pilte ilma selle isiku nõusolekuta. Kultuuriliselt on see inimese privaatsuse jäme rikkumine ja seda nimetatakse üldiselt „kättemaksupornoks”. Selleks, et aidata ohvritel oma piltide ja privaatsuse üle kontroll tagasi saada, võib Bing eemaldada otsingutulemustest linke kättemaksuporno fotodele ja videotele. Loata avaldatud veebifotodest ja -videotest teatamiseks peaksid ohvrid täitma vormi meie teatamise veebilehel.

Nagu vormil öeldud, jääb teave veebi alles, isegi kui Bing on vastava otsingutulemuse eemaldanud. Veebisaidi omanikul on kõige paremad võimalused avaldatava teabe privaatsusprobleemide lahendamiseks ja vorm suunab ohvreid veebist sisu eemaldamiseks nende veebisaitide omanikega ühendust võtma.

Täiskasvanutele mõeldud sisu

Bing pakub turvalise otsingu sätteid, mis võimaldavad enamikul kasutajatest seadistada täiskasvanutele mõeldud sisu filtreerimise tüübi, mida nad soovivad otsingutulemustele rakendada. Bing soovib vältida soovimatu solvava või kahjustava sisu edastamist. Vaikimisi on enamikus riikides või regioonides turvalise otsingu säte Mõõdukas, mis piirab visuaalselt vulgaarseid otsingutulemusi, kuid mitte vulgaarset teksti.

Märge

Eri riikides või regioonides võivad olla täiskasvanutele mõeldud sisu kuvamise (või täiskasvanutele mõeldud sisule juurdepääsemise) kohta erinevad kohalikud kombed, usu- või kultuurinormid või kohalikud seadused. See võib mõjutada teenuse Bing turvalise otsingu sätteid mõnes riigis/regioonis. Püüame hinnata neid sätteid ümber, kui vastavad kohalikud seadused, kombed ja normid muutuvad.

Hoiatused (ebaseaduslik ravimite müük, ründevara)

Kui on olemas märkimisväärne oht, et ohtlike, võltsitud ja muude ebaseaduslike ravimite (ebaseaduslike ravimite) veebipõhise ostuga või juurdepääsuga saitidele, mille puhul kahtlustatakse, et see sisaldab ründevara, võib kaasneda märkimisväärne oht või suur kahju avalikkusele, soovib Bing aidata kasutajatel teadlikke otsuseid teha. Seetõttu pakume aadressil Bing.com hoiatusi, mis annavad kasutajale lisateavet ohtlike saitide külastamisega kaasnevate ohtude kohta. Me ei takista kasutajal nende saitide külastamist. Kuid hoiatus teavitab kasutajaid ohtudest ja pakub linke ressursside juurde, kust kasutaja saab lisateavet ohutu veebipõhise apteegi valimise kohta.

Ebaseaduslike ravimite puhul kuvatakse see hoiatus, kui teenuse Bing kasutaja valib ravimisaidi, mille FDA on liigitanud veebipõhiseks võltsitud ravimeid pakkuvaks saidiks, mis tegeleb ebaseadusliku tegevusega, näiteks pakub Ameerika Ühendriikide kasutajatele tõenäoliselt ohtlikke, heaks kiitmata ja võltsitud kaubamärgiga retseptiravimeid.

Seostuvad teemad

Vahemällu talletatud lehtede eemaldamine Bingist
Bingist sisu eemaldamise taotluse esitamine
Täiskasvanutele mõeldud või solvavast sisust teatamine
Täiskasvanutele mõeldud sisu blokeerimine turvalise otsinguga

See more videos...