Pregled najnovijih naslova

Pročitajte naslove i vijesti ili uključite ili isključite obavijesti o vijestima.
Pročitajte naslove i vijestiexpando image
  1. Kliknite gumb Vijesti slika gumba Vijesti na traci Bing na Traka Bing.
  2. Za pregled naslova kliknite kategoriju.
>Uključivanje ili isključivanje obavijesti o najnovijim vijestimaexpando image

Gumb Vijesti prema zadanim postavkama prikazuje obavijesti. Ako to ne želite, možete isključiti obavijesti o najnovijim vijestima.

  1. Kliknite gumb Vijesti slika gumba Vijesti na traci Bing na Traka Bing.
  2. Kliknite Mogućnosti.
  3. Potvrdite ili poništite okvir Primajte upozorenja za najnovije vijesti.
  4. Kliknite Zatvori.
Bilješke
  • Ako ne vidite ovdje opisane značajke, možda nemate najnoviju verziju Traka Bing. Da biste je instalirali, idite na Stranica za preuzimanje za traku Bing.
  • Neke opisane značajke i funkcije možda neće biti dostupne u vašoj državi ili regiji.

Povezane teme

Više o traci Bing
Upozorenja trake Bing omogućuju vam da ostanete informirani
Odaberite i organizirajte gumbe na traci Bing

See more videos...