W jaki sposób usługa Bing dostarcza wyniki wyszukiwania

Dlaczego usuwamy wyniki wyszukiwania lub linki do witryn sieci Web lub treści zawierających materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci, spam, materiały chronione prawnie, treści oszczercze, treści prywatne, a w niektórych krajach treści dla dorosłych.

Głównym zadaniem usługi Bing jako wyszukiwarki internetowej jest dostarczanie użytkownikom najbardziej adekwatnych wyników wyszukiwania w sieci Web—, zapewniając łatwy dostęp do wysokiej jakości treści udostępnianych przez wydawców internetowych. W tym celu usługa Bing automatycznie przeszukuje sieć, tworząc indeks nowych i zaktualizowanych stron (lub adresów URL) wyświetlanych jako zbiór wyników wyszukiwania adekwatnie do wyszukiwania lub działania zainicjowanych przez użytkownika. Owe strony mogą zawierać różne zasoby i treści internetowe bądź odniesienia do nich, w postaci witryn sieci Web, obrazów, filmów, dokumentów i innych materiałów. Wyniki wyszukiwania są generowane przy użyciu algorytmów komputerowych dopasowujących wyszukiwane słowa do wyników w naszym indeksie. Ogólnie rzecz biorąc, staramy się prezentować możliwie najbardziej wszechstronne i przydatne zestawy wyników wyszukiwania. Opracowujemy —i nieustannie doskonalimy —nasze algorytmy pod kątem uzyskiwania jak najbardziej adekwatnych i przydatnych wyników.

Realizowana na podstawie algorytmów usługa Bing nie kontroluje działania ani konstrukcji indeksowanych witryn sieci Web ani publikowanych na nich treści. Tak długo, jak witryna udostępnia informacje w sieci Web oraz przeszukiwarkom, informacje te będą dostępne za pośrednictwem usługi Bing lub innych wyszukiwarek.

Note

Jeśli informacje zostały usunięte z witryny sieci Web, lecz są nadal widoczne w wynikach wyszukiwania usługi Bing, można użyć narzędzia usuwania zawartości, aby zgłosić stronę do usunięcia lub złożyć wniosek o usunięcie przestarzałych danych z pamięci podręcznej. Więcej informacji na temat narzędzia usuwania zawartości można znaleźć na stronie pomocy i porad usługi Bing dla webmasterów (w języku angielskim).

Microsoft respektuje wolność słowa. Jeśli usługa Microsoft otrzyma wniosek o usunięcie określonych treści od osób fizycznych, prawnych lub przedstawicieli władz, w określonych przypadkach, gdy jest to podyktowane względami zachowania jakości lub bezpieczeństwa, wymaganiami użytkowników, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami pożycia społecznego, Bing może usunąć niektóre wyniki, poinformować użytkowników o określonych zagrożeniach lub udostępnić im opcje umożliwiające dostosowanie wyświetlanych treści. Bing ogranicza możliwości usuwania wyników wyszukiwania do wąskiego zakresu okoliczności i sytuacji, aby zapobiec ograniczaniu użytkownikom usługi Bing dostępu do istotnych informacji.

Poniżej znajduje się opis metod oraz okoliczności usuwania wyników wyszukiwania z usługi Bing. W przypadku usunięcia wyników wyszukiwania z usługi Bing staramy się zachować jak największą transparentność odnośnie do takich działań. Obejmuje to również informowanie użytkowników o usunięciu wyników wyszukiwania wyświetlanych na samym dole strony. Ponadto informacje o usunięciu wyników wyszukiwania z usługi Bing są publikowane w ramach dokumentu Raport wniosków o usunięcie treści dotyczącego usługi Microsoft.

Umotywowane prawnie wnioski składane przez organy władz, osoby fizyczne lub inne

Przepisy prawa lub regulacje obowiązujące w niektórych krajach nakładają na dostawców usług wyszukiwania informacji obowiązek uniemożliwiania dostępu do niektórych indeksowanych stron. Niektóre z tych przepisów umożliwiają osobom fizycznym lub prawnym żądanie usunięcia wyników (w związku z naruszaniem praw autorskich, pomówieniem, zniesławieniem, danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację tożsamości, mową nienawiści lub naruszaniem innych praw osobistych), inne zaś są egzekwowane przez organy władz.

Gdy Microsoft otrzyma taki wniosek lub żądanie dotyczące usługi Bing, wyważy kwestie wolności słowa i prawa dostępu do adekwatnych informacji oraz ograniczenia prawne. Weryfikujemy i oceniamy takie wnioski i żądania wraz z ich uzasadnieniem lub podstawą, zakresem uprawnień lub władzy strony składającej wniosek, naszymi zasadami oraz zobowiązaniami na rzecz użytkowników w zakresie wolności słowa, oraz stwierdzamy czy i w jakim zakresie powinniśmy uniemożliwić dostęp do określonych treści

Przykłady obszarów objętych wnioskami umotywowanymi prawnie o zakresie globalnym

Pornografia dziecięca

Produkcja i dystrybucja oraz przeglądanie pornografii dziecięcej są czynami powszechnie potępianymi i generalnie zabronionymi przez prawo. Pornografia dziecięca nie jest niestety nowym zjawiskiem, lecz sieć Web otwiera nowe możliwości przed osobami wykorzystującymi dzieci. Usługa Bing współpracuje z innymi firmami i instytucjami w ramach grup branżowych i technologicznych, a także z organami ścigania oraz organizacjami rządowymi i pozarządowym w celu powstrzymania rozpowszechniania tych potwornych treści w sieci Web. Jednym ze sposobów, by to osiągnąć, jest usuwanie stron, które zostały zweryfikowane przez wiarygodne agencje (lub zidentyfikowane przy użyciu Microsoft PhotoDNA) jako zawierające materiały związane z pornografią dziecięcą bądź odnośniki do takich materiałów.

Usuwamy z naszego indeksu w szczególności takie strony, które zostały zidentyfikowane przez organizację Fundacja Internet Watch (Wielka Brytania), NCMEC (USA) oraz FSM (Niemcy), według oceny przeprowadzonej w dobrej wierze, jako zawierające pornografię dziecięcą lub umożliwiające dostęp do takich materiałów. Usuniecie takich łączy z wyświetlanych wyników wyszukiwania nie uniemożliwia dostępu do takich materiałów w sieci Web ani ich znajdowania przy użyciu rozwiązań innych niż usługa Bing, ogranicza jednak możliwości ich wyszukiwania bądź zarobkowania na nich.

Naruszenia praw autorskich

Bing zachęca do respektowania praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, uznając jednocześnie prawo użytkowników do korzystania z własności intelektualnej w sposób dozwolony w świetle obowiązującego prawa. Usługa Bing może usuwać z wyników wyszukiwania łącza do witryn sieci Web zawierających materiały naruszające prawa właścicieli praw autorskich do treści pod warunkiem otrzymania od właściciela takich praw lub jego pełnomocnika wystarczającego pod względnym prawnym powiadomienia o naruszeniu praw autorskich.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich i podejrzewasz, że mogło dojść do naruszenia tych praw w związku z zawartością witryny sieci Web wyświetlanej przez usługę Bing lub reklamę Bing, zapoznaj się z tekstem Raportowanie naruszeń.

Jakość, bezpieczeństwo oraz wymagania użytkowników

W niektórych okolicznościach ze względów jakości, bezpieczeństwa oraz wymagań użytkowników możemy postanowić o usunięciu niektórych wyników z usługi Bing, ostrzeganiu lub informowaniu użytkowników bądź udostępnianiu opcji umożliwiających dostosowywanie wyświetlanych wyników.

Przykłady sytuacji związanych z jakością, bezpieczeństwem oraz wymaganiami użytkowników

Spam

Niektóre strony zarejestrowane w indeksie usługi Bing okazują się mieć niewielką lub żadną wartość dla użytkowników i mogą jednocześnie mieć pewne cechy sztucznie manipulujące działaniem systemów wyszukiwania oraz reklamowych, zniekształcające ich adekwatność w porównaniu ze stronami oferującymi bardziej adekwatne informacje. Niektóre z tych stron zawierają wyłącznie reklamy i/lub łącza do innych witryn sieci Web zawierających głównie reklamy, bez treści związanych z tematem wyszukiwania lub zawierających jedynie powierzchowne treści. Aby zwiększyć zadowolenie użytkowników z wyników wyszukiwania i dostarczać im bardziej adekwatnych treści,Bing może usuwać takie wyniki wyszukiwania lub dostosowywać algorytmy usługi Bing w celu udostępniania bardziej użytecznych i adekwatnych stron wyświetlanych w ramach wyników wyszukiwania.

Wrażliwe dane osobowe, w tym rozpowszechnianie intymnych obrazów bez zgody osób zainteresowanych

Od czasu do czasu na publicznie dostępnych witrynach sieci Web pojawiają się celowo lub przypadkowo udostępnione treści osobistej natury, zamieszczone bez zgody rozpoznawalnych w nich osób bądź stwarzające okoliczności zagrażające bezpieczeństwu lub poszanowaniu prywatności. Przykłady obejmują niezamierzone opublikowanie prywatnych dokumentów, prywatnych numerów telefonów, numerów identyfikacyjnych i tym podobnych informacji albo celowe, złośliwie opublikowanie haseł do poczty e-mail, danych logowania, numerów kart kredytowych lub innych danych, które mają służyć do popełniania oszustw lub włamań komputerowych. Po zweryfikowaniu takie wyniki wyszukiwania zostaną usunięte z usługi Bing.

Innym przykładem jest udostępnianie intymnych zdjęć drugiej osoby w sieci Web bez zgody tej osoby. Zgodnie z normami kulturowymi takie działanie stanowi rażące naruszenie czyjejś prywatności i jest powszechnie określane mianem „pornografii z zemsty”. Aby pomóc ofiarom w odzyskaniu kontroli nad swoimi zdjęciami i prywatnością, po przeprowadzeniu weryfikacji możemy usunąć łącza do zdjęć i filmów pornografii z zemsty z wyników wyszukiwania w usłudze Bing. Aby zgłosić opublikowanie zdjęć lub filmów w sieci Web bez upoważnienia, ofiary powinny wypełnić formularz w witrynie sieci Web poświęconej raportom.

Jak odnotowano w formularzu, informacje będą nadal dostępne w sieci Web, nawet jeśli usuniemy odnośny wynik wyszukiwania z usługi Bing. Właściciel witryny sieci Web ma największe możliwości, aby reagować na ewentualne nieprawidłowości dotyczące ochrony prywatności w związku z informacjami publikowanymi w witrynie, zaś formularz umożliwia ofiarom skontaktowanie się z właścicielem witryny w celu zażądania usunięcia problematycznych treści.

Treści dla dorosłych

Bing oferuje ustawienia preferencji Bezpiecznego wyszukiwania umożliwiające większości użytkowników skonfigurowanie filtrów treści tylko dla dorosłych stosowanych do wyników wyszukiwania. Usługa Bing pragnie unikać dostarczania niechcianych treści, które mogą być obraźliwe lub szkodliwe. Domyślnym ustawieniem preferencji Bezpieczne wyszukiwanie w większości krajów lub regionów jest ustawienie Średnie, umożliwiające blokowanie materiałów dosadnych wizualnie, ale nie dosadnych tekstów.

Note

W różnych krajach lub regionach mogą obowiązywać różne lokalne zwyczaje, normy religijne lub kulturowe bądź przepisy prawa dotyczące eksponowania treści dla dorosłych (lub wyników wyszukiwania takich treści). Może to mieć wpływ na ustawienia preferencji Bezpieczne wyszukiwanie w usłudze Bing w tych krajach lub regionach. Staramy się weryfikować te ustawienia odpowiednio do zmieniających się lokalnych przepisów prawa, zwyczajów i norm.

Ostrzeżenia (nielegalna sprzedaż leków, złośliwe oprogramowanie)

Pragniemy pomagać użytkownikom usługi Bing w podejmowaniu świadomych decyzji w sytuacjach obarczonych znaczącym ryzykiem odniesienia poważnych szkód na skutek zakupienia w sieci Web niebezpiecznych, podrobionych lub nielegalnych leków bądź uzyskania dostępu do witryn sieci Web, odnośnie do których występuje uzasadnione podejrzenie, że zawierają złośliwe oprogramowanie. W tym celu udostępniamy ostrzeżenia w witrynie Bing.com, aby udostępnić naszym użytkownikom więcej informacji na temat zagrożeń związanych z odwiedzaniem niebezpiecznych witryn. Nie jesteśmy w stanie zapobiec odwiedzeniu takich witryn przez użytkownika. Publikowane ostrzeżenia zawierają informacje zwracające uwagę użytkowników na zagrożenia oraz łącza do zasobów z dodatkowymi wskazówkami na temat bezpiecznego wybierania apteki w sieci Web.

Jeśli użytkownik usługi Bing wybierze witrynę farmaceutyczną zidentyfikowaną przez agencję FDA jako witryna fałszywej apteki w sieci Web, uczestniczącej w nielegalnej sprzedaży leków, na przykład oferującej potencjalnie niebezpieczne, niezatwierdzone lub nieodpowiednio oznaczone leki użytkownikom w Stanach Zjednoczonych, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.

Powiązane tematy

Usuwanie wcześniejszych kopii stron z usługi Bing
Przesyłanie żądania usunięcia treści z usługi Bing
Zgłaszanie treści obraźliwych lub przeznaczonych tylko dla dorosłych
Blokowanie treści dla dorosłych przy użyciu preferencji Bezpieczne wyszukiwanie

See more videos...