Získanie najnovších správ

Zistite, ako môžete hľadať správy, dostávať upozornenia alebo zmeniť polohu pre miestne správy alebo počasie.

Získavajte najaktuálnejšie podrobné informácie o dianí vo svete.

Prehľadávanie najnovších správexpando image
 1. Prejdite na lokalitu Správy Bing.
 2. Prehľadávajte top príbehy alebo pod vyhľadávacím poľom kliknite na niektorú z kategórií.
Hľadanie správexpando image
 1. Prejdite na lokalitu Správy Bing.
 2. Môžete vyhľadať udalosť, ktorú chcete nájsť.
Získanie nových aktualizáciíexpando image

Môžete získavať nové aktualizácie na domovskej stránke Bingu, svojej stránke Moje aktualizácie a v e-mailových správach.

 1. Prejdite na Správy Bing a vyhľadajte udalosť alebo tému, ktorá vás zaujíma.
 2. V hornej časti stránky kliknite na prepojenie Udržiavať aktuálny prehľad o... správach.

  Keď sa k tejto udalosti alebo téme vyskytnú nejaké novinky, na stránke Domovská stránka Bing a svojej stránke Moje aktualizácie uvidíte aktualizácie.

 3. Ak chcete dostávať aktualizácie e-mailom, kliknite na položku Správa spôsobu sledovania záujmov alebo prejdite na svoju stránku Moje záujmy.
 4. Na stránke Moje záujmy v časti Správy kliknite na položku Upraviť a pre každú tému správ v ponuke Dostávať aktualizácie e-mailom vyberte frekvenciu.

  Ak chcete zrušiť aktualizácie e-mailom o nejakej udalosti alebo téme, v ponuke Dostávať aktualizácie e-mailom vyberte možnosť Vypnúť.

 5. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
Zmena predvolenej polohy pre miestne správy a počasieexpando image
 • Na stránke Nastavenia v časti Hľadať zadajte inú polohu a kliknite na položku Uložiť.

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

See more videos...