Ako Bing prináša výsledky hľadania

Prečo odstraňujeme výsledky alebo prepojenia na webové lokality alebo obsah, ktoré obsahujú zneužívanie detí, nevyžiadanú poštu, chránený obsah, hanobiaci obsah, súkromný obsah alebo obsah pre dospelých v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Pretože ide o online systém hľadania, hlavným cieľom Bing je prepájanie používateľov s tými najrelevantnejšími výsledkami hľadania na webe—, čo prispieva k jednoduchému prístupu ku kvalitnému obsahu od webových vydavateľov. Aby to bolo možné, Bing automaticky prechádza web s cieľom vytvorenia indexu nových a aktualizovaných stránok (alebo adries URL), ktoré následne zobrazuje ako súbor výsledkov hľadania relevantný pre používateľom spustené hľadanie. Obsah týchto stránok môže zahŕňať alebo odkazovať na rôzne on-line zdroje a obsah vrátane webových stránok, obrázkov, videí, dokumentov a ďalších možností. Výsledky hľadania sa vytvárajú pomocou počítačových algoritmov, ktoré priraďujú vami zadané hľadané termíny k výsledkom v našom indexe. V rámci zobrazených výsledkov hľadania sa vo všeobecnosti snažíme sprístupniť čo najúplnejšie a najužitočnejšie údaje. Naše algoritmy—vytvárame —a neustále vylepšujeme s cieľom poskytnúť vám tie najrelevantnejšie a najužitočnejšie výsledky.

Pretože ide o algoritmami riadenú službu, Bing nekontroluje prevádzku ani dizajn indexovaných webových lokalít a nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, ktorý indexované webové lokality zverejňujú. Pokiaľ webová lokalita príslušné informácie sprístupňuje na webe, budú sa v službe Bing alebo iných vyhľadávacích systémoch zobrazovať používateľom.

Poznámka

Ak sa informácie zobrazujú vo výsledkoch hľadania služby Bing aj po odstránení z príslušnej webovej lokality, môžete požiadať o odstránenie stránky alebo zastaranej vyrovnávacej pamäte prostredníctvom nástroja Odstránenie obsahu. Ďalšie informácie o nástroji na odstránenie obsahu nájdete v Pomocníkovi a postupoch pre správcov webových lokalít Bing (angličtina).

Microsoft rešpektuje slobodu slova. V prípade, že Microsoft dostane žiadosť na odstránenie obsahu od jednotlivcov, podnikov a vládnych orgánov, môže v obmedzených prípadoch (kedy existujú obavy o kvalite, bezpečnosti, nárokoch používateľa, relevantných legislatívnych normách a/alebo verejných pravidlách) Bing odstrániť výsledky a používateľov informovať o istých rizikách. Môže im tiež ponúknuť možnosti na prispôsobenie svojho obsahu. Bing obmedzuje prípady odstránenia výsledkov hľadania na úzky okruh okolností a podmienok, aby sa predchádzalo tomu, že používatelia služby Bing prídu o relevantné informácie.

Bing výsledky odstráni nasledujúcim spôsobom a za nasledujúcich okolností. Pri odstraňovaní výsledkov hľadania postupuje služba Bing transparentne. Patrí sem aj oznámenie o odstránení výsledkov hľadania v spodnej časti stránky. Okrem toho publikujeme informácie o odstránení výsledkov vyhľadávania Bing ako súčasť Microsoft Zostava žiadostí o odstránenie obsahu.

Právne požiadavky od vládnych orgánov, jednotlivcov a iných

V niektorých krajinách sa môžu vyskytovať legislatívne pravidlá alebo nariadenia vzťahujúce sa na poskytovateľov služieb vyhľadávania, ktorých súčasťou je aj odstránenie prístupu k určitým indexovaným stránkam. Niektoré z týchto zákonov umožňujú konkrétnym osobám alebo právnickým osobám požadovať vymazanie výsledkov (napríklad pri porušení autorských práv, ohováraní, zverejnení osobných informácií, nenávistnom obsahu alebo v súvislosti s inými osobnými právami), zatiaľ čo ostatné môže vymáhať len vládny orgán.

Keď spoločnosť Microsoft dostane žiadosť alebo požiadavku, Bing prispôsobí podporu slobody slova a voľného prístupu k relevantnému obsahu miestnym legislatívnym podmienkam. Posúdime a vyhodnotíme žiadosť alebo požiadavku, a to vrátane dôvodu a základu pre žiadosť či požiadavku, oprávnenia alebo práv žiadajúce strany, našich platných pravidiel a záväzkov, ktoré sme používateľom dali v súvislosti so slobodou slova, pričom rozhodneme či, a v akom rozsahu, by sme mali odstrániť prístup k tomu obsahu.

Príklady na oblasti právnej žiadosti s globálnym prístupom

Materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí

Výroba, distribúcia a prístup k materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí sú vo všeobecnosti protiprávne. Zneužívanie detí nie je žiaľ ničím novým. Web však ponúka nové možnosti pre tých, ktorí bojujú proti zločinu páchanom na deťoch. Bing pracuje pri zastavení šírenia tohto strašného online obsahu aj s inými technológiami, priemyselnými skupinami, orgánmi činnými v trestnom konaní, či vládnymi a mimovládnymi organizáciami. Jedným z opatrení je odstraňovanie stránok, ktoré boli dôveryhodnými agentúrami posúdené (alebo identifikované cez Microsoft PhotoDNA) a obsahujú alebo odkazujú na sexuálne zneužívanie detí.

Konkrétne odstraňujeme z nášho indexu stránky, ktoré boli identifikované podľa názoru agentúr Internet Watch Foundation (UK), NCMEC (USA) a FSM (Nemecko) ako hostitelia alebo sprostredkovatelia prístupu k materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí. Odstránením týchto odkazov zo zobrazovania výsledkov hľadania sa nezablokujú pri otváraní na webe, ani pri vyhľadaní cez iné prostriedky, než je Bing. Zmenšia sa tým však možnosti pre tých, ktorí tento obsah hľadajú, alebo z neho profitujú.

Porušenie autorských práv

Bing rešpektuje duševné vlastníctvo, vrátane autorských práv, a zároveň priznáva práva používateľov na používanie, ktoré môže byť obmedzované príslušnými legislatívnymi normami v súvislosti s autorskými právami. Bing môže z výsledkov hľadania odstrániť odkazy na webové lokality obsahujúce materiály, ktoré porušujú práva vlastníka obsahu podliehajúceho autorským právam. Stane sa tak, ak dostaneme právne podložené upozornenie na porušovanie autorských práv od majiteľa autorských práv alebo jeho oprávneného zástupcu.

Ak ste vlastníkom práv a máte obavy o duševné vlastníctvo v súvislosti s obsahom webovej lokality, na ktorú služba Bing odkazuje, alebo kde Bing využíva reklamu, prečítajte si Nahlásiť stránku, ktorá porušuje autorské práva.

Kvalita, bezpečnosť a požiadavky používateľa

V určitých prípadoch týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a požiadaviek používateľa sa Bing môže rozhodnúť odstrániť niektoré výsledky. Používateľom tiež môžeme poskytnúť výstrahy či školenie. Okrem toho ponúkame aj možnosť prispôsobenia si výsledkov.

Príklady kvality, bezpečnosti a požiadavok používateľa

Nevyžiadané výsledky

Niektoré stránky zachytené v indexe služby Bing sú stránky s malou alebo žiadnou hodnotou pre používateľov a môžu tiež obsahovať znaky, ktoré umelo ovplyvňujú funkčnosť systémov hľadania a reklamy tak, aby boli rozpoznané ako prínosnejšie než stránky, ktoré poskytujú relevantnejšie informácie. Podobné stránky obsahujú len reklamy alebo prepojenia na iné webové lokality, ktoré zväčšia obsahujú reklamy a žiadny (alebo len plytký) obsah vzťahujúci sa na predmet hľadania. S cieľom vylepšiť možnosti hľadania a poskytovania relevantnejšieho obsahu pre používateľov, môže Bing podobné výsledky hľadania odstrániť, či upraviť algoritmy Bing tak, aby vo výsledkoch hľadania uprednostňovali užitočnejšie a relevantnejšie lokality.

Citlivé osobné informácie vrátane nevedomého šírenia intímnych snímok

Z času na čas sa na verejne dostupných webových lokalitách vedome alebo nevedome objaví obsah s citlivými osobnými informáciami uverejnenými bez súhlasu dotknutej osoby. Môže ísť o prípady, ktoré vytvárajú riziko súvisiace s bezpečnosťou alebo súkromím. Príklady zahŕňajú nevedomé zverejnenie súkromných záznamov, súkromných telefónnych čísel, identifikačných čísel a vedomé alebo nevedomé zverejnenie hesiel k e-mailu, prihlasovacích údajov, čísel kreditných kariet a ďalších údajov, ktoré možno použiť pri podvode alebo hackerstve. Bing na základe overenia tieto výsledky hľadania odstráni.

Ďalším príkladom je situácia, keď niekto zdieľa online nahé snímky inej osoby bez jej súhlasu. V spoločnosti sa to považuje za závažné narušenie súkromia, ktoré sa často nazýva "pornom z pomsty." Vrámci pomoci obetiam opäť získať kontrolu nad svojimi snímkami a súkromím, môže Bing po posúdení odstrániť odkazy na fotografie a videá označované ako porno z pomsty z výsledkov hľadania. Ak chce obeť nahlásiť neoprávnené on-line zverejnenie fotografií alebo videí, musí vyplniť formulár na našej webovej lokalite určenej na nahlasovanie.

Ako udáva poznámka vo formulári, informácie na webe zostanú dostupné aj vtedy, ak ich Bing odstráni z príslušných výsledkov hľadania. V súvislosti s riešením problémov týkajúcich sa súkromia a zverejnených informácií je najlepšie spojiť sa s majiteľom webovej lokality. Formulár obetiam radí, aby pri odstránení obsahu z webu spolupracovali s majiteľmi týchto webových lokalít.

Obsah pre dospelých

Bing ponúka nastavenie Bezpečné hľadanie, ktoré umožňuje väčšine používateľov nastaviť typ filtrovania obsahu pre dospelých, ktorý chcú použiť pri výsledkoch hľadania. Bing sa chce vyhnúť poskytovaniu obsahu predstavujúceho riziko zobrazenia nevyžiadaného, urážlivého alebo škodlivého obsahu. Predvolene je vo väčšine krajinách a oblastiach úroveň Bezpečného hľadania nastavená na Mierne, čo vo výsledkoch hľadania bráni explicitnému vizuálnemu obsahu, no nezabraňuje explicitnému textu.

Poznámka

Rôzne krajiny alebo oblasti môžu mať rozličné miestne zvyky, vierovyznanie, kultúrne normy či miestne legislatívne pravidlá v súvislosti so zobrazovaním obsahu pre dospelých (alebo výsledkov vyhľadávania obsahu pre dospelých). Toto môže v niektorých krajinách alebo oblastiach ovplyvniť predvolené nastavenie Bezpečného hľadania v službe Bing. Zároveň s vývojom noriem, zvykov a príslušných miestnych zákonov sa snažíme prehodnocovať tieto nastavenia.

Varovania (nelegálny predaj farmaceutík, malvér)

Bing sa snaží používateľom pomôcť pri prijímaní rozhodnutí na základe informácií tak, že ich upozorní na závažné riziko vyplývajúce z online nákupu nebezpečných liečiv, napodobenín a iných nelegálnych liečiv (nelegálne farmaceutiká), prípadne im obmedzí prístup na stránky, pri ktorých existuje odôvodnené podozrenie, že obsahujú malvér. S týmto cieľom poskytujeme na lokalite Bing.com súbor varovaní, ktoré našim používateľom dávajú ďalšie informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z návštevy nebezpečných lokalít. Používateľom nebudeme brániť v prístupe na tieto lokality. Varovanie však používateľov upozorní na riziká a ponúkne odkazy na zdroje, kde sa môže dozvedieť ďalšie informácie o výbere bezpečnej online lekárne.

Pri nelegálnych farmaceutikách sa toto varovanie zobrazí v prípade, že používateľ Bing zvolí farmeceutickú stránku, ktorú FDA označila za falošnú online lekáreň zapojenú v nelegálnej aktivite, medzi aké patrí ponúkanie potenciálne nebezpečných, neschválených a neznačkových liekov na predpis používateľom v USA.

Súvisiace témy

Odstránenie stránok vo vyrovnávacej pamäti z Bingu
Odoslanie žiadosti o odstránenie obsahu z Bingu
Nahlásenie obsahu pre dospelých alebo urážlivého obsahu
Blokovanie obsahu pre dospelých pomocou Bezpečného hľadania

See more videos...