Sledovanie titulkov

Čítajte najdôležitejšie správy a titulky alebo zapnite alebo vypnite upozornenia na najnovšie správy.
Čítanie najdôležitejších správ a titulkovexpando image
  1. Kliknite na tlačidlo Novinky Obrázok tlačidla Novinky na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
  2. Ak chcete zobraziť titulky, kliknite na kategóriu.
>Zapnutie a vypnutie upozornení na najnovšie správyexpando image

Tlačidlo Novinky predvolene zobrazuje upozornenia. Ak nechcete, aby sa zobrazovali upozornenia, môžete upozornenia na najnovšie správy vypnúť.

  1. Kliknite na tlačidlo Novinky Obrázok tlačidla Novinky na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
  2. Kliknite na položku Možnosti.
  3. Začiarknite políčko Vyžiadajte si upozornenia na mimoriadne správy alebo jeho začiarknutie zrušte.
  4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Poznámky
  • Ak sa funkcie popísané v tejto téme nezobrazujú, je možné, že nemáte najnovšiu verziu aplikácie Panel Bing. Ak ju chcete nainštalovať, prejdite na stránku Stránka na stiahnutie panela Bing.
  • Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Informácie o paneli Bing
Informácie na dosah vďaka upozorneniam panela Bing
Výber a usporiadanie tlačidiel panela Bing

See more videos...