ไม่เห็น Bing Bar

เคล็ดลับการแก้ปัญหาเพื่อลองใช้เมื่อคุณไม่เห็น Bing Bar

หากคุณไม่เห็น Bing Bar ใน Internet Explorer หลังจากที่ติดตั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เปิด Internet Explorer และเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบBing Bar จะไม่เปิดในหน้าต่าง Internet Explorer ที่เปิดด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

หากคุณไม่ได้เรียกใช้ Internet Explorer ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เปิด Bing Bar ใน Internet Explorer 8expando image
  1. ที่มุมขวาบนของ Internet Explorer ให้คลิก เครื่องมือ ภาพปุ่มเครื่องมือใน Internet Explorer จากนั้นคลิก แถบเครื่องมือ
  2. ในรายการตัวเลือกที่ขยายออกมา ให้คลิก Bing Barภาพเมนูย่อยแถบเครื่องมือใน Internet Explorer
เปิด Bing Bar ใน Internet Explorer 9expando image
  1. ที่มุมขวาบนของ Internet Explorer ให้คลิก เครื่องมือ ภาพปุ่มเครื่องมือใน Internet Explorer จากนั้นคลิก จัดการ Add-onภาพเมนูแถบเครื่องมือใน Internet Explorer
  2. ที่บานหน้าต่างซ้าย คลิก แถบเครื่องมือและโปรแกรมเสริมภาพ UI การจัดการ Add on ของ Internet Explorer
  3. ที่บานหน้าต่างขวา ในคอลัมน์ สถานะ หากสถานะเป็น ปิดใช้งาน ให้คลิก เปิดใช้งาน
Bing Bar ไม่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเปิดใน Internet Explorer 8 หรือ 9expando image
  1. ที่แถบเมนู Internet Explorer ให้คลิก ดู

    หากคุณไม่เห็นเมนู ดู ให้กด ALT เพื่อแสดงแถบเมนู

  2. ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ แล้วคลิก Bing Bar

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การติดตั้ง Bing Bar

See more videos...