การดูหัวข้อข่าวล่าสุด

อ่านหัวข้อข่าวและเนื้อข่าว เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนข่าว
การอ่านหัวข้อข่าวและเนื้อข่าวexpando image
  1. คลิกที่ปุ่มข่าว ภาพปุ่มข่าวบน Bing Bar ใน Bing Bar
  2. หากต้องการดูหัวข้อข่าว ให้คลิกประเภท
>การเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนข่าวด่วนexpando image

ตามค่าเริ่มต้นนั้น ปุ่ม ข่าว จะแสดงข้อความแจ้งเตือน ถ้าไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนข่าวด่วนได้

  1. คลิกที่ปุ่มข่าว ภาพปุ่มข่าวบน Bing Bar ใน Bing Bar
  2. คลิก ตัวเลือก
  3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย รับการแจ้งเตือนข่าวด่วน
  4. คลิก ปิด
บันทึกย่อ
  • ถ้าคุณไม่เห็นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ที่นี่ คุณอาจไม่มี Bing Bar เวอร์ชันล่าสุด หากต้องการติดตั้ง โปรดไปที่ หน้าดาวน์โหลด Bing Bar
  • คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานบางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Bing Bar
ทันข่าวสารด้วยการแจ้งเตือนจาก Bing Bar
การเลือกและจัดระเบียบปุ่มบน Bing Bar

See more videos...