Giới thiệu về chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của Microsoft

Microsoft cam kết  giúp bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm Bing. Để biết thêm thông tin, xem Điều khoản về Quyền riêng tư Microsoft và Thỏa thuận Dịch vụ Microsoft.

Microsoft cam kết giúp bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm Bing. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của MicrosoftThỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

See more videos...