Từ khóa tìm kiếm nâng cao

Từ khóa nâng cao có thể giúp bạn thu hẹp tìm kiếm của mình để chỉ thấy các kết quả tìm kiếm bạn muốn.

Bạn muốn mất ít thời gian hơn trong việc phân loại từ các kết quả không liên quan? Từ khóa nâng cao có thể cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm tốt hơn để bạn chỉ tìm thấy những gì mình muốn. Hãy sử dụng các từ khóa sau đây để giúp giới hạn và tập trung vào tìm kiếm của mình:

Từ khóa Định nghĩa Ví dụ
contains: Giữ cho kết quả tập trung vào các trang web có liên kết tới loại tệp mà bạn chỉ định. Để tìm kiếm các trang web chứa liên kết tới tệp Windows Media Audio (.wma), hãy nhập music contains:wma.
ext: Chỉ trả về các trang web có phần mở rộng tên tệp mà bạn chỉ định. Để tìm báo cáo chỉ được tạo ở định dạng DOCX, hãy nhập chủ đề của bạn, theo sau là ext:docx.
filetype: Chỉ trả về các trang web được tạo ở loại tệp mà bạn chỉ định. Để tìm báo cáo được tạo ở định dạng PDF, hãy nhập chủ đề của bạn, theo sau là filetype:pdf.
inanchor: hoặc inbody: hoặc intitle: Các từ khóa này trả về các trang web chứa các thuật ngữ được chỉ định trong siêu dữ liệu, chẳng hạn như dấu neo, phần nội dung, tiêu đề của trang web theo tương ứng. Chỉ định chỉ một thuật ngữ mỗi từ khóa. Bạn có thể kết hợp nhiều mục nhập từ khóa khi cần. Để tìm các trang web chứa “msn” trong dấu neo và các thuật ngữ “spaces” và “magog” trong phần nội dung, nhập inanchor:msn inbody:spaces inbody:magog.
ip: Tìm các trang web được lưu trữ theo một địa chỉ IP cụ thể. Địa chỉ IP phải là địa chỉ dạng bốn nhóm phân cách bởi dấu chấm. Nhập ip: từ khóa, theo sau là địa chỉ IP của trang web. Nhập IP:207.46.249.252.
language: Trả về các trang web cho một ngôn ngữ cụ thể. Chỉ định mã ngôn ngữ ngay sau từ khóa language: . Để chỉ xem các trang web bằng tiếng Anh về đồ cổ, nhập "antiques" language:en.
loc: hoặc inbody: Trả về các trang web từ một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Chỉ định mã quốc gia hoặc khu vực ngay sau từ khóa loc: . Để tập trung vào hai hoặc nhiều ngôn ngữ, hãy sử dụng OR lôgic để phân nhóm các ngôn ngữ. Để xem các trang web về nghệ thuật điêu khắc từ Mỹ hoặc Anh, hãy nhập sculpture (loc:US OR loc:GB). Để xem danh sách các mã ngôn ngữ mà bạn có thể sử dụng với Bing, hãy xem Quốc gia, khu vực và mã ngôn ngữ.
prefer: Thêm nhấn mạnh vào một thuật ngữ tìm kiếm hoặc một toán tử khác để giúp tập trung vào kết quả tìm kiếm. Để tìm kết quả về bóng đá nhưng chỉ liên quan đến tổ chức, nhập football prefer:organization.
site: Trả về các trang web thuộc trang web được chỉ định. Để tập trung vào hai hoặc nhiều tên miền, hãy sử dụng OR lôgic để phân nhóm các tên miền. Bạn có thể sử dụng site: để tìm kiếm miền web, miền cấp cao nhất và các thư mục sâu không quá hai cấp. Bạn cũng có thể tìm kiếm các trang web chứa một từ tìm kiếm cụ thể trên một trang web. Để xem các trang web về bệnh tim từ trang web BBC hoặc CNN, hãy nhập "heart disease" (site:bbc.co.uk OR site:cnn.com). Để tìm các trang web về phiên bản PC của Halo trên trang web Microsoft, hãy nhập site:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Tìm nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc Atom trên trang web cho thuật ngữ mà bạn tìm kiếm. Tìm nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc Atom về bóng đá, hãy nhập feed:football.
hasfeed: Tìm các trang web chứa nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc Atom trên trang web cho thuật ngữ mà bạn tìm kiếm. Để tìm các trang web trên trang web New York Times chứa nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc Atom, hãy nhập site:www.nytimes.com hasfeed:football.
url: Kiểm tra xem miền hoặc địa chỉ web được liệt kê có nằm trong chỉ mục của Bing không. Để xác minh rằng các miền của Microsoft nằm trong chỉ mục, hãy nhập url:microsoft.com.
Lưu ý
  • Bạn đừng đưa vào dấu cách sau dấu hai chấm trong các từ khóa này.
  • Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Các tùy chọn nâng cao

See more videos...