Các tùy chọn nâng cao

Sử dụng các ký hiệu để sửa đổi tìm kiếm và giúp thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn.

Tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm với ít thời gian hơn. Hãy sử dụng các ký hiệu sau đây để sửa đổi nhanh thuật ngữ tìm kiếm của bạn hoặc chức năng tìm kiếm:

Biểu tượng Chức năng
+ Tìm các trang web chứa tất cả thuật ngữ có ký hiệu + đứng trước. Đồng thời cho phép bạn bao gồm các thuật ngữ thường bị bỏ qua.
" " Tìm các từ chính xác trong một cụm từ.
() Tìm hoặc loại trừ các trang web chứa một nhóm từ.
AND hoặc & Tìm các trang web chứa tất cả thuật ngữ hoặc cụm từ.
NOT hoặc Loại trừ các trang web chứa một thuật ngữ hoặc cụm từ.
OR hoặc | Tìm các trang web chứa thuật ngữ hoặc cụm từ.
Lưu ý
 • Theo mặc định, tất cả tìm kiếm đều là tìm kiếm AND.
 • Bạn phải viết hoa các toán tử NOT và OR. Nếu không, Bing sẽ bỏ qua chúng ở dạng từ dừng, thường là các từ và số xuất hiện được bỏ qua để tăng tốc độ tìm kiếm trên toàn văn bản.
 • Từ dừng và tất cả các dấu chấm câu, ngoại trừ các ký hiệu được chú thích trong chủ đề này, đều bị bỏ qua trừ khi chúng được đóng trong dấu ngoặc kép hoặc theo trước là ký tự +.
 • Chỉ 10 thuật ngữ đầu tiên được sử dụng để nhận kết quả tìm kiếm.
 • Các toán tử nhóm thuật ngữ và Boolean được hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên sau đây:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • Vì OR là toán tử có mức ưu tiên thấp nhất, hãy đặt các từ khóa OR trong dấu ngoặc đơn khi kết hợp chúng với các toán tử khác trong tìm kiếm.
 • Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Từ khóa tìm kiếm nâng cao
Mức ưu tiên toán tử

See more videos...