Tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo này?

Giải thích cách Bing cung cấp quảng cáo mục tiêu.

Có vài lý do cho việc vì sao Bing sẽ hiển thị một quảng cáo nhất định cho bạn. Khi bạn nhìn thấy quảng cáo trên Bing, điều đó có thể dựa trên một hay nhiều lý do sau đây:

Các tìm kiếm của bạn:

  • Quảng cáo liên quan đến tìm kiếm hiện tại của bạn
  • Chủ đề tương tự với điều gì đó mà bạn tìm kiếm gần đây
  • Chủ đề liên quan đến các trang web mà bạn truy cập

Thông tin của bạn:

  • Ngày sinh bạn đã chia sẻ trong tài khoản Microsoft
  • Giới tính bạn đã chọn trong tài khoản Microsoft
  • Thông tin bạn đã chia sẻ với bên quảng cáo, chẳng hạn như đăng ký nhận email khuyến mại
  • Thông tin trong hồ sơ LinkedIn của bạn

Chủ đề liên quan

Xóa trang trong bộ nhớ cache khỏi Bing
Gửi yêu cầu xóa nội dung khỏi Bing
Báo cáo nội dung người lớn hoặc khiếm nhã
Chặn nội dung người lớn bằng Tìm kiếm An toàn

See more videos...