Thêm và quản lý danh sách doanh nghiệp của bạn

Sử dụng Bing Địa điểm kinh doanh để thêm hoặc thay đổi kết quả tìm kiếm cho doanh nghiệp của bạn.

Để thêm hoặc thay đổi thông tin về doanh nghiệp của bạn trong kết quả tìm kiếm Bản đồ Bing, hãy sử dụng Bing Địa điểm kinh doanh để xác nhận hoặc cập nhật danh sách kinh doanh của bạn.

Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

See more videos...