Gửi phản hồi hoặc báo cáo lo ngại

Cách bạn có thể gửi thông tin phản hồi về Bing Maps.

Để gửi phản hồi về Bản đồ Bing, hãy nhấp vào liên kết Phản hồi ở dưới cùng của hầu hết các trang web Bản đồ Bing. Tất cả phản hồi được xem xét nhưng bạn có thể không nhận được câu trả lời riêng cho phản hồi của bạn.

See more videos...