Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing

Thêm, di chuyển, hoặc xóa các nút khỏi Thanh Bing.

Bạn có thể thêm hoặc xóa các nút trên Thanh Bing và thay đổi thứ tự các nút xuất hiện.

 1. Ở bên phải của Thanh Bing, hãy nhấp vào nút Cài đặt Ảnh biểu tượng cài đặt Thanh Bing.
 2. Trên tab Ứng dụng, thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:
  • Để thêm nút, chọn nút đó từ danh sách Các ứng dụng khác bạn có thể thêm, rồi nhấp Thêm.
  • Để loại bỏ nút, chọn nút đó trên danh sách Các ứng dụng đã có trên thanh công cụ, rồi nhấp Xóa.
  • Để di chuyển nút, chọn nút đó trên danh sách Các ứng dụng đã có trên thanh công cụ, rồi dùng các nút mũi tên lên và xuống để thay đổi vị trí của nút.
 3. Nhấp vào Đóng.
Lưu ý
 • Bạn không thể xóa hộp tìm kiếm Thanh Bing.
 • Nếu bạn không thể nhìn thấy nút sau khi bạn thêm nút đó vào Thanh Bing, hãy tăng chiều rộng của cửa sổ trình duyệt Internet Explorer.
 • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Cài đặt Thanh Bing

See more videos...