Cập nhật các tin chính

Đọc các tin chính và tin bài hoặc bật hay tắt thông báo tin tức.
Đọc tin chính và tin bàiexpando image
  1. Nhấp vào nút Tin tức Ảnh nút Tin tức trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
  2. Để xem tin chính, nhấp vào một danh mục.
>Bật hoặc tắt thông báo tin nóngexpando image

Theo mặc định, nút Tin tức hiển thị các thông báo. Nếu bạn không muốn được thông báo, bạn có thể tắt thông báo tin nóng.

  1. Nhấp vào nút Tin tức Ảnh nút Tin tức trên Thanh Bing trên Thanh Bing.
  2. Nhấp vào Tùy chọn.
  3. Chọn hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm Nhận thông báo tin nóng.
  4. Nhấp vào Đóng.
Lưu ý
  • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.
  • Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Luôn được cập nhật các thông báo của Thanh Bing
Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing

See more videos...