Tìm kiếm trên web

Tìm hiểu cách tìm kiếm trên web và ẩn hoặc xóa lịch sử tìm kiếm của bạn.

Hộp tìm kiếm Thanh Bing xuất hiện ở giữa Thanh Bing và cung cấp chức năng tìm kiếm phong phú, bao gồm cả tìm kiếm lịch sử, tìm kiếm phổ biến và câu trả lời tức th́.

T́m kiếm trên web từ Thanh Bingexpando image
 1. Mở Internet Explorer.
 2. Nhập cụm từ tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm ở giữa Thanh Bing.
 3. Bấm ENTER hoặc nhấp vào nút tìm kiếm Ảnh nút Tìm kiếm trên Thanh Bing.
Quản lư lịch sử tìm kiếm của bạnexpando image
 1. Mở Internet Explorer.
 2. Nhấp vào hộp tìm kiếm ở giữa Thanh Bing.
 3. Ở cuối danh sách tìm kiếm thả xuống, nhấp vào Cài đặt.
 4. Thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:
  • Để ẩn lịch sử tìm kiếm Thanh Bing của bạn trên danh sách tìm kiếm thả xuống, hãy bỏ đánh dấu hộp kiểm Hiển thị lịch sử tìm kiếm.
  • Để xóa lịch sử tìm kiếm Thanh Bing của bạn, nhấp vào Xóa lịch sử tìm kiếm.
  • Để quản lý lịch sử tìm kiếm Bing của bạn, hãy nhấp vào Xem xét và chỉnh sửa lịch sử tìm kiếm của bạn trên Bing.com.
 5. Nhấp vào Đóng.
Lưu ý

Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Không thể thấy Thanh Bing
Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing

See more videos...