Lưu kết quả tìm kiếm bằng Bing

Lưu kết quả tìm kiếm bằng Bing và xem tất cả ở một nơi, vào bất kỳ thời điểm nào—trên bất kỳ thiết bị nào

Lưu kết quả tìm kiếm bằng Bing và xem tất cả ở một nơi, vào bất kỳ thời điểm nào—trên bất kỳ thiết bị nào.

Trang 'Mục lưu của tôi' là gì?expando image

Bạn có thể lưu kết quả tìm kiếm vào trang Mục lưu của tôi của bạn và xem sau trên bất kỳ thiết bị nào. Bạn có thể lưu hình ảnh, video, địa điểm và kết quả mua sắm.

Tôi lưu nội dung để xem sau bằng cách nào?expando image

Khi duyệt hình ảnh, video, địa điểm hoặc kết quả tìm kiếm trên Bing, bạn có thể bấm vào dấu [+] trên bất kỳ kết quả nào để thêm vào trang Mục lưu của tôi của bạn.

Tôi xem kết quả đã lưu bằng cách nào?expando image

Kết quả tìm kiếm đã lưu của bạn sẽ hiển thị trên trang Mục lưu của tôi, bạn có thể vào trang này bằng cách bấm vào Cài đặt, sau đó chọn Mục lưu của tôi.

Tôi loại bỏ kết quả đã lưu bằng cách nào?expando image

Trên trang Mục lưu của tôi, bấm ••• trên bất kỳ kết quả tìm kiếm nào bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm Loại bỏ.

Ai có thể xem kết quả tôi đã lưu?expando image

Chỉ bạn mới có thể xem kết quả tìm kiếm bạn đã lưu. Để xem tất cả kết quả đã lưu của bạn, hãy đăng nhập vào Bing bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Tôi có phải đăng nhập để truy cập mục lưu của tôi?expando image

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ xem được kết quả tìm kiếm đã lưu trên bất kỳ thiết bị nào. Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn vẫn có thể lưu kết quả để xem sau, nhưng các kết quả lưu này sẽ không còn nếu bạn đổi trình duyệt hoặc xóa cookie của bạn.

Lưu ý

Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn ngay lúc này.

See more videos...